.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Tìm kiếm
Từ khóa: Danh mục:
Từ ngày: Đến ngày:
    Xem theo tháng:
Chi?c bnh sinh nh?t l?n nh?t Vi?t Nam
(26/05/2008) - K? ni?m 30 n?m th?ng nh?t ??t n??c (30/4/2005), m?t chi?c bnh cao 6m, ???ng knh chn 5m, n?ng h?n 5,5 t?n ???c dng ph?c v? g?n 5.000 ng??i trong D? ti?c Si Gn - Ngy ti 30.

K? ni?m 30 n?m th?ng nh?t ??t n??c (30/4/2005), m?t chi?c bnh cao 6m, ???ng knh chn 5m, n?ng h?n 5,5 t?n ???c dng ph?c v? g?n 5.000 ng??i trong D? ti?c Si Gn - Ngy ti 30.

Chiec banh sinh nhat lon nhat Viet Nam

Chi?c bnh sinh nh?t kh?ng l? trong d? ti?c Si Gn - Ngy ti 30.

Chi?c bnh sinh nh?t kh?ng l? ny do cng ty Kinh ? s?n xu?t, ???c dng ph?c v? cho g?n 5.000 ng??i tham d? bu?i ti?c. ?? th?c hi?n chi?c bnh sinh nh?t ny, 150 chuyn gia v nhn vin Kinh ? ph?i s? d?ng 5.500kg nguyn li?u, g?m 950kg b?t m, 1.150kg ???ng, 950kg tr?ng (17.100 qu?), 1.400kg kem s?a, 650kg d?u nnh. Th?i gian thi?t k? v th?c hi?n chi?c bnh trong 72 gi?. Bnh ???c lm theo cng ngh? c?a v ?an M?ch, cao 30 t?ng, ???c thi?t k? trn 5 t?ng thp (thp gi?a 10 t?ng, 4 thp v? tinh m?i thp 5 t?ng) ton b? thi?t b? ch?u l?c v trang tr cho chi?c bnh n?ng kho?ng 12 t?n. T?ng tr? gi c?a chi?c bnh ln ??n h?n 300 tri?u ??ng.

Bnh sinh nh?t ???c trang tr nhi?u hoa v?n cch ?i?u thnh nh?ng ?i b? cu bi?u tr?ng ha bnh, c?u th??c, hoa t??i... v?a sinh ??ng v?a mang ??m nt v?n ha truy?n th?ng Vi?t Nam. Chi?c bnh l s? ?c k?t tinh hoa t? 250 m?u bnh sinh nh?t Kinh ? tung ra th? tr??ng trong th?i gian qua.

T?i bu?i ti?c, cc cng dn tham d? ? ch?p hnh l?u ni?m v c?t bnh.

Trung tm sch K? l?c Vi?t Nam chnh th?c ghi nh?n ?y l chi?c bnh sinh nh?t k? l?c Vi?t Nam.

Tin mới
Tin đã đăng