.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Tìm kiếm
Từ khóa: Danh mục:
Từ ngày: Đến ngày:
    Xem theo tháng:
B? s?n ph?m herbalife ??y ??
(13/12/2009) - Tin
 
 

B? th?c ph?m d??ng sinh c? b?n ??y ?? (g?m c t? F1 ??n F5 v tr sinh nhi?t): ???c thi?t k? ?? dng ??ng th?i, trong vng 30 ngy ??i v?i ng??i tr??ng thnh bnh th??ng, tuy nhin th?i gian c th? ???c ko di h?n ??i v?i tr? em hay ng??i gi y?u.

 
 

thuc pham bo sungB? th?c ph?m d??ng sinh c? b?n ??y ?? (g?m c t? F1 ??n F5 v tr sinh nhi?t): ???c thi?t k? ?? dng ??ng th?i, trong vng 30 ngy ??i v?i ng??i tr??ng thnh bnh th??ng, tuy nhin th?i gian c th? ???c ko di h?n ??i v?i tr? em hay ng??i gi y?u.

Formula 1 (B?t Coktail F1):

L h?n h?p b?t dinh d??ng gi?u protein, cc protein ? ?y c ngu?n g?c ch? y?u t? ??u t??ng v ? ???c b? g?y thnh cc chu?i peptid ng?n ho?c cc acid amin do ? c kh? n?ng h?p thu t?t nh?t qua vi nhung mao thnh ru?t non. Ngoi ra, trong F1 cn ch?a cc acid bo thi?t y?u, cc vitamin, cc ch?t x?, ch?t khong r?t quan tr?ng v c?n thi?t cho c? th?.

N?ng l??ng c trong F1: 2 tha canh b?t F1 cho n?ng l??ng chi kho?ng 90 calories, do v?y u?ng F1 s? khng gy t?ng cn, bo ph.

Cc vi ch?t dinh d??ng c trong F1: M?c d r?t ngho n?ng l??ng, nh?ng trong b?t F1 r?t gi?u cc vi ch?t dinh d??ng (Hm l??ng cc vi ch?t dinh d??ng c trong 2 tha b?t canh F1 t??ng ???ng v?i hm l??ng cc vi ch?t dinh d??ng trong l??ng th?c ?n c n?ng l??ng 2000 K.calories), do v?y b?t dinh d??ng F1 r?t t?t cho m?i ??i t??ng. Khi b?n ?n b?a ?n 2000 K.calories b?n s? c c?m gic no n, nh?ng khi b?n thay th? b?a ?n hng ngy b?ng b?t F1 n c?ng cho b?n c?m gic tho? mn t??ng t?. H?n th? n?a, b?n bi?t ch?c b?n c ?? cc vi ch?t dinh d??ng c?n thi?t cho c? th? b?n kho? m?nh nh? b?a ?n F1 ?.

B?t dinh d??ng F1 ph h?p v t?t cho m?i ??i t??ng, ??c bi?t cho tr? em, ng??i gi, ph? n? c thai, cho con b, ng??i b? cc b?nh mn tnh (ti?u ???ng, b?nh tim m?ch), ng??i th?a cn bo ph, ng??i g?y y?u.

Formula 2 (Cch g?i khc l: F2 hay Multivitamin)

san pham f2F2 ???c lm d??i d?ng vin nn th?o d??c, ch?a cc vitamin, cc ch?t khong ?a l??ng v vi l??ng, cc ch?t vi x? c ngu?n g?c th?o d??c. F2 c tc d?ng t?ng c??ng s?c ?? khng cho c? th?, ch?ng xy ho do ? ch?ng lo ho, t?ng c??ng ?n ??nh h? th?ng n?i mi, t?ng kh? n?ng co bp c?a c? tim, c? vn x??ng. ??c bi?t cc ch?t vi x? trong F2 c kh? n?ng th?i ??c t?t v h? tr? tm ki?m c?n ?i, ?i?u ch?nh s? thm ?n, t?o c?m gic tho? mn, ch?ng to bn, ?i?u ho tr??ng l?c ???ng tiu ho.

Cch s? d?ng: Ng??i l?n bnh th??ng u?ng ngy 3 l?n, m?i l?n 1 vin. C th? u?ng tr??c, sau ho?c cng b?a ?n. Ng??i gi y?u c th? gi?m xu?ng 1-2 vin m?i ngy.

M - ?i?m (M?): 0121 19.95

Formula 3 (Cch g?i khc l: F3 hay Cell Activator)

??c bi?t ch?a r?t nhi?u cc ch?t khong, cc ch?t x?, cc ch?t khng g?c xy ho (khng g?c t? do) v m?t s? vitamin.
san pham f3F3 c tc d?ng t?ng c??ng s?c ?? khng c?a c? th?, ho?t ho t? bo gip cc t? bo ho?t ??ng t?t h?n v nhanh chng ph?c h?i khi t?n th??ng. F3 c tc d?ng khng g?c t? do r?t m?nh, do ? n ng?n ch?n s? thoi ho t? bo, s? lo ho c?a c? th?, lm tr? ho cc t? bo v kch thch cc t? bo ? d?ng d? tr? trong c? th? tham gia ho?t ??ng. ??c bi?t F3 gip ph?c h?i t?t ccvi nhung mao ???ng ru?t do ? gip h? th?ng tiu ho h?p th? t?t h?n cc ch?t dinh d??ng. Khng ch? trn cc t? bo nim m?c ???ng tiu ho m trn cc t? bo gan, c? tim, ph?i, th?n, da v cc b? ph?n khc F3 c?ng gip ph?c h?i, kch ho?t ?? cc t? bo ny th?c hi?n t?t h?n ch?c n?ng c?a mnh. S? d?ng ??u F3 trong vng m?t vi thng b?n s? c?m nh?n ???c s? kho? m?nh v tr? trung c?a mnh.
Cch s? d?ng: F3 ???c lm d??i d?ng vin nn th?o d??c. V?i ng??i l?n bnh th??ng, ngy u?ng 2 l?n, m?i l?n 2 vin. C th? u?ng  sau ho?c cng b?a ?n.

M - ?i?m (M?):  0104 20.50

Formula 4 (F4)


Trong F4 ch?a nhi?u cc acid amin, ??c bi?t cc acid bo dng Omega 3, cc ch?t vi l??ng, cc vitamin tan trong d?u (A, D, E, K). F4 c tc d?ng phn hu? cholesterol th?a trong c? th?, ch?ng x? v?a ??ng m?ch, t?ng c??ng kh? n?ng co bp tim, t?ng s? ?n h?i c?a m lin k?t, c?a da (gip ng??i gi?m cn khng b? nh?n, b? nho, b? ch?y da. Ng??i t?ng cn khng b? r?n da). F4 ???c s? d?ng t?t trong cc tr??ng h?p b?nh l tim m?ch, ng??i c?n gi?m cn, t?ng cn, ng??i gi

Cch s? d?ng: F4 ???c lm d??i d?ng vin m?m, ng??i l?n u?ng m?i l?n 1 vin, ngy u?ng 3 l?n. C th? u?ng tr??c, trong hay sau b?a ?n. Ng??i gi c th? gi?m li?u xu?ng 1-2 vin / ngy.

Formula 5 (Cch g?i khc l: F5 hay Cell-U-Loss)

Trong thnh ph?n c?a F5 c ch?a cc y?u t? vi l??ng Fe, Co, Se cc vitamin, acid Folic, ch?t x?. F5 cn ???c g?i l Cell-U-Loss c tc d?ng lo?i b? cc ch?t l?ng th?a v cc cellulite (Cellulite l nguyn nhn gy nn cc cu?n m? d??i da - ??c bi?t ? nh?ng khu v?c kn c?a ph? n? - lm cho da g? gh?, khng ph?ng t?o nn s? l?i lm c?a cc c?c m? d??i da). Cell U Loss cn h? tr? vi?c t?o cc m?ch mu m?i trong v xung quanh cc ti t? bo m?. Cc m?ch mu ny ti?p c?n cc t? bo m?, kch thch cc t? bo m? gi?i phng cc ch?t l?ng th?a v cc ??c t? lm cho cc ti m? co l?i v gi?m xu?ng t? bn trong. Cell U Loss cn cho php mu l?u thng t?t h?n, ?y l cch t? nhin ?? c? th? t? lm s?ch. ?? h? tr? cho vi?c gi?m cc cellulite cn c Thermojetics Body Toning Cream l m?t lo?i kem dng ngoi c tc d?ng gi?m nhanh cc c?c m? d??i da, lm da s?n ch?c h?n. ? c nhi?u tranh lu?n lin quan ??n cellulite, nguyn nhn v t?i sao n l?i ph? bi?n ? n? gi?i h?n nam gi?i? V ng??i ta ? ?i ??n k?t lu?n l Loss, cc ch?t l?ng ???c l?u chuy?n ? gip lo?i b? ch?t x? ch?a trong cc t? bo m? ra ngoi lm gi?m s? r r?t c?a cc cellulite, k?t qu? l ph? n? s? c ln da ph?ng h?n, s?n ch?c h?n v cc ???ng cong s? r h?n.
F5 ???c s? d?ng cho ph? n? mang thai, cho con b nh? m?t s? b? sung dinh d??ng c?n thi?t v hi?u qu? (s?t, axit folic, vitamin C, cc ch?t khong )

F5 c?ng r?t tuy?t v?i cho nh?ng ng??i c v?n ?? tu?n hon, chng kch thch ti t?o cc vi m?ch mu v gip l?u thng mu t?t h?n, trnh cc hi?n t??ng ? tr?, ??c bi?t ? tr? tu?n hon 2 chi d??i khi ng?i lu trn my bay, t?u xe

F5 c?ng l s?n ph?m h? tr? gip gi?m cn, gi?m cc ti m? th?a d??i da. ?? gip gi?m nhanh cc cellulite chng ta c?n nh? ph?i u?ng ?? n??c v luy?n t?p h?ng ngy.

Cch s? d?ng: F5 ???c lm d??i d?ng vin nn th?o d??c. V?i ng??i l?n bnh th??ng, ngy u?ng 3 l?n, m?i l?n 1 vin. C th? u?ng tr??c, sau ho?c cng b?a ?n. Ng??i gi, tr? em c th? gi?m  xu?ng 1-2 vin / ngy.

M - ?i?m (M?): 0111 15.75

Tr th?o d??c (Thermojectic)

che sinh nhietThermojectic c ngh?a l sinh nhi?t. Thnh ph?n c?a tr th?o d??c bao g?m 29 lo?i th?o d??c khc nhau, trong ? c nhi?u th?o d??c qu hi?m c?a Trung qu?c, ?n ??, Hn qu?c

Tr th?o d??c c tc d?ng kch thch lm tiu ho t?t th?c ?n, gip c? th? h?p th? t?t cc enzym, cc vi ch?t dinh d??ng, gp ph?n ?i?u ch?nh huy?t p, ch?ng lo?n nh?p tim. N?u u?ng tr ny vo ban ?m c?ng c th? lm b?n m?t ng?. Nh?ng n?u u?ng vo ban ngy ho?c sau khi b?n ? quen th n l?i gip b?n c gi?c ng? su v s?ng khoi khi t?nh d?y. ??c bi?t, tr th?o d??c cn c tc d?ng kch thch cc m d? tr? gi?i phng ra n?ng l??ng t?c th?i (trong vng 10 - 15 pht sau khi u?ng) cho chng ta ho?t ??ng, do ? n c tc d?ng h? tr? trong vi?c km ch? c?n ?i, s? thm ?n v lm tiu cc m d? tr? c? th? (??t m? th?a). Tr th?o d??c r?t t?t cho m?i ng??i, ??c bi?t cho nh?ng ng??i c?n gi?m cn. Ngoi ra, n cn c tc d?ng th?i ??c v khng g?c t? do nh? vai tr c?a cc th?o d??c.

Cch s? d?ng: Tr th?o d??c ???c lm d??i d?ng b?t kh r?t d? ho tan (Do ? c?ng r?t d? ht ?m v k?t vn). Cch s? d?ng tr th?o d??c: nn pha tr th?o d??c vo kho?ng 1,5 lt n??c ?? u?ng c? ngy (? ng??i bnh th??ng hay m?i u?ng cho 1,5 tha s?a chua/1.5 lt n??c, sau khi pha c m?u vng nh?t. V?i ng??i gi?m cn pha 2,5 -3 tha s?a chua/1 lt n??c u?ng vo cc th?i ?i?m xa b?a ?n (9-10h sng ho?c 3-4 gi? chi?u).  C th? pha tr th?o d??c v?i n??c chanh ?? t?ng c?m gic ngon v thch th.

L?u : Th?i gian ??u, m?i dng tr th?o d??c n?u pha ??c hay u?ng nhi?u c th? gy ra m?t s? hi?n t??ng nh? t?ng h?ng ph?n, ?au ??u, c?n co ru?t, kh ng? nh?ng khi gi?m li?u hi?n t??ng ny s? h?t.
 
Tm l?i: S? d?ng ??y ??, ??ng th?i (trong vng 1 thng) b? th?c ph?m d??ng sinh t? F1-F5 v tr th?o d??c c tc d?ng r?t t?t cho t?t c? m?i ng??i, gi?ng nh? m?t l?n b?o d??ng s?c kho?. N gip c? th? b ??p ??y ?? v cn ??i cc vi ch?t dinh d??ng thi?u h?t. Gip c? th? ph?c h?i l?i cc r?i lo?n, ??c bi?t l ph?c h?i h? th?ng tiu ho ?? c? th? tiu ho v h?p thu t?t h?n th?c ?n. S? d?ng b? th?c ph?m d??ng sinh lm t?ng c??ng s?c kho?, t?ng s?c ?? khng do ? c? th? t nguy c? m?c b?nh v gip h? tr? t?t trong ?i?u tr? cc b?nh l, b?nh mn tnh. N?u chng ta s? d?ng ???c th??ng xuyn b? th?c ph?m d??ng sinh s? l r?t tuy?t v?i, n?u khng c ?i?u ki?n chng ta c th? s? d?ng chng ??nh k? m?i n?m 1, 2, 3, 4, 6 l?n tu? theo kh? n?ng kinh t? c?ng mang l?i k?t qu? t?t.

M ?i?m (M?): Lo?i 50g  0105 19.95; Lo?i 100g 0106 34.95
 do hoocmon sinh d?c n?, c?u t?o c? th? ? ph? n? ? c cc ??c ?i?m l?u tr? m? ? hng, mng, ?i v chn ?? tr? gip cho vi?c mang thai v sinh con. M?t l do khc n?a l s? khc nhau gi?a cc h? th?ng dy ch?ng lin k?t da v cc m c? n?m d??i da, ?i?u ny lm cho cc ti m? nhn r?t r ? mng, ?i, hng c?a ph? n?. Ngoi ra cc t? bo m? c?a c? th? ph? n? c hm l??ng ch?t x? cao h?n nhi?u so v?i nam gi?i. Cc tnh ch?t gi? n??c c?a ch?t x? trong t? bo m? c?ng lm cho n d? nhn r h?n. Khi s? d?ng Cell U 

CXO Wellness Club

Tin mới
Tin đã đăng