.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Tìm kiếm
Từ khóa: Danh mục:
Từ ngày: Đến ngày:
    Xem theo tháng:
S? d?ng s?n ph?m dinh d??ng b? sung c?a Herbalife nh? th? no?
(13/12/2009) - Tin

 1.Nh?ng ai c?n s? d?ng s?n ph?m dinh d??ng b? sung c?a Herbalife

Nh? trn ? ni, ph?n l?n  chng ta ??u ? trong tnh tr?ng thi?u h?t cc vi ch?t dinh d??ng ??i v?i c? th?, do ? t?t c? chng ta ??u c th? s? d?ng th?c ph?m b? sung dinh d??ng.

 

Cc ??i t??ng ??c bi?t ?u tin s? d?ng l:


+ Nh?ng ng??i th?a cn, bo ph c?n gi?m cn.


+ Nh?ng ng??i g?y y?u mu?n t?ng cn.

+ Nh?ng ng??i b? cc tnh tr?ng b?nh l k?t h?p nh?: b?nh tim m?ch, cao huy?t p, ti?u ???ng, vim thoi kh?p, long x??ng, b?nh l ???ng tiu ho, hen suy?n, d? ?ng, b?nh l chuy?n ho, Gt, ch?ng t?ng Cholesterol v Tryglycerid trong mu, ung th? ?ang ?i?u tr? b?ng ho ch?t, x? tr?, ?ang s? d?ng thu?c ty, sau ph?u thu?t, sau m?t ??t ?m c s? d?ng nhi?u thu?c tn d??c,.v.v

+ Tr? em ?ang tu?i pht tri?n, ??c bi?t tr? suy dinh d??ng, ci x??ng, tr? ?ang giai ?o?n h?c thi c?ng th?ng, tr? bo ph
+ Ph? n? mang thai, cho con b, ph? n? ti?n mn kinh, mn kinh.
+ Nh?ng ng??i lao ??ng n?ng nh?c, lao ??ng trong mi tr??ng ??c h?i.

2.Th?i gian s? d?ng s?n ph?m dinh d??ng b? sung c?a Herbalife

Tuy?t v?i nh?t l chng ta th??ng xuyn v lin t?c s? d?ng s?n ph?m dinh d??ng b? sung c?a Herbalife.

Chng ta c th? s? d?ng s?n ph?m dinh d??ng b? sung c?a Herbalife theo ??nh k? ki?u b?o d??ng s?c kho? nh?: 1 n?m s? d?ng 1 l?n, 2 l?n, 3 l?n, 4 l?n ho?c 6 l?n tu? theo nhu c?u, tnh tr?ng s?c kho? v kh? n?ng chi tr? c?ng mang l?i k?t qu? r?t t?t.

Ho?c chng ta ?u tin s? d?ng s?n ph?m dinh d??ng b? sung c?a Herbalife trong giai ?o?n s?c kho? ?ang c v?n ?? th?c s? (V d? nh?: b? b?nh ?ang ?i?u tr?, sau ph?u thu?t hay ?i?u tr? m?t b?nh l no ?, sau m?t ??t s? d?ng tn d??c ko di, giai ?o?n ?ang ph?i lm vi?c v?i c??ng ?? cao, giai ?o?n ?ang h?c thi, ph? n? ?ang mang thai, cho con b ).

Sau th?i gian s? d?ng s?n ph?m dinh d??ng b? sung c?a Herbalife, khng bao gi? gy nn cc tr?ng thi quen. M?t cu h?i n?a, li?u sau khi thi dng s?n ph?m, li?u s?c kho? c?a b?n c b? t?i ?i so v?i tr??c khi dng khng? Cu tr? l?i ? ?y l hon ton khng! B?i v s?c kho? c?a b?n ? ???c h? tr? trong giai ?o?n kh kh?n nh?t, cc r?i lo?n trong c? th? c? b?n ? ???c ph?c h?i, c th? ? ???c lm s?ch, cc vng lu?n qu?n c h?i ? b? c?t ??t. ??c bi?t cc thi quen c h?i cho s?c kho? ? ???c ?i?u ch?nh, ? l nh?ng n?n t?ng ?? s?c kho? c?a b?n pht tri?n theo chi?u h??ng t?t ??p h?n. ?i?u c?t li l b?n ? thay ??i ???c nh?ng thi quen x?u c h?i cho s?c kho? v b?n ph?i duy tr nh?ng thi quen m?i c l?i cho s?c kho? c?a b?n. Ch? c nh?ng s?n ph?m c?a Herbalife v cch phn ph?i c?a n m?i lm ???c ?i?u k? di?u ny.

3.Dng bao nhiu lo?i s?n ph?m?


B? th?c ph?m c? b?n ??y ?? (T? F1 ??n F5 v tr sinh nhi?t) l m?t hnh th?c b? sung ??y ??, cn ??i v ton di?n cc vi ch?t dinh d??ng cho c? th?, nn n c tc d?ng nh? m?t l?n t?ng b?o d??ng s?c kho?. N?u s? d?ng b? c? b?n ??y ?? ny s? c tc d?ng r?t t?t cho s?c kho?. Nh?ng ng??i l?n ??u tin s? d?ng, nh?ng ng??i c v?n ?? th?c s? v? s?c kho?, nh?ng ng??i mu?n ?i?u ch?nh tr?ng l??ng (gi?m cn, t?ng cn) nn b?t ??u b?ng b? ??y ?? ny.

Tuy nhin chng ta c?ng c th? s? d?ng b? c? b?n rt g?n ( V d? nh?: t? F1 ??n F3 v tr sinh nhi?t ho?c F1 v?i tr sinh nhi?t, th?m ch ch? F1 ??n thu?n) m v?n mang l?i hi?u qu? t?t.

V ?y l th?c ph?m b? sung cho nn chng ta hi?u khi dng ??y ?? th ? l b? sung ton di?n, khi ch? s? d?ng m?t vi lo?i no ? l ta b? sung theo t?ng m?t no ? tu? theo nhu c?u v tnh tr?ng s?c kho? c?a t?ng ng??i.

Cc s?n ph?m c?a Herbalife ??u c tc d?ng chung trn s?c kho?, tuy nhin khi ?u tin trn m?t kha c?nh no ? (V d? nh?: ?u tin cho v?n ?? tim m?ch, tiu ho ) th n c tc d?ng n?i tr?i h?n v? v?n ?? ?.

Chng ta c th? ch? s? d?ng cc s?n ph?m h? tr? m khng dng b? c? b?n v ng??c l?i, ho?c k?t h?p b? c? b?n v?i m?t hay nhi?u s?n ph?m h? tr? tu? theo ??u ???c.

N?u dng ko di c th? lc ??u s? d?ng b? c? b?n ??y ??, sau ? duy tr b? rt g?n (ho?c ch? F1) v?i m?t ho?c vi s?n ph?m h? tr?, th?m ch ch? s? d?ng m?i s?n ph?m F1, tu? theo.

4.M?t s? ?i?m c?n ch khi s? d?ng cc s?n ph?m dinh d??ng b? sung c?a Herbalife:

Mu?n s? d?ng cc s?n ph?m dinh d??ng b? sung c?a Herbalife ph?i ch m?t vi ?i?m sau ?y:

+ Ph?i quy?t tm thay ??i m?t s? thi quen c h?i cho s?c kho? nh?: thi quen ?n qu nhi?u cc th?c ?n gi?u n?ng l??ng nh?ng ngho cc vi ch?t dinh d??ng, thi quen u?ng t n??c, thi quen t v?n ??ng, thi quen ?n u?ng thi?u khoa h?c, ch? y?u theo khoi kh?u, thi quen u?ng qu nhi?u r??u bia, ht nhi?u thu?c l.v.v

+ Ph?i ch u?ng ?? n??c: T?i thi?u m?i ngy ph?i u?ng ?? 0.4 lt/10 kg th? tr?ng (l n??c l?c v bao g?m c? n??c c trong th?c ?n). Cch u?ng n??c c?ng ph?i ?ng, trnh u?ng d?n d?p m?t lc, trnh hi?n t??ng ch? kht mi u?ng.

+ ?n s?n ph?m ??u ??n khng d?ng ho?c b? s? d?ng gi?a ch?ng.

+ C th? s? d?ng s?n ph?m khi ?ang s? d?ng thu?c ?ng y hay tn d??c

+ Vi?c t?ng hay gi?m cn ch? y?u ph? thu?c vo vi?c ?i?u ch?nh ch? ?? ?n u?ng hng ngy v ch? ?? v?n ??ng. S?n ph?m c tc d?ng h? tr? cho vi?c ?i?u ch?nh ch? ?? ?n u?ng ?? chng ta khng c?m th?y kh ch?u v kh?ng ho?ng khi ?i?u ch?nh ch? ?? ?n. Quan tr?ng h?n l gip chng ta ?i?u ch?nh ch? ?? ?n nh?ng v?n th?c s? an ton v s?c kho? ???c t?ng c??ng h?n do khng b? thi?u h?t cc vi ch?t dinh d??ng.

+ Trong th?i gian ??u s? d?ng s?n ph?m c th? x?y ra m?t s? cc hi?n t??ng nh?: ?au ??u, t?ng h?ng ph?n, c?n co, ?au m?i c?, kh?p, ng?a nh? nh?ng nh?ng bi?u hi?n ny s? qua ?i sau m?t th?i gian ng?n n?u chng ta v?n ti?p t?c dng ho?c ?i?u ch?nh li?u l??ng cho ph h?p. Nguyn nhn c?a nh?ng bi?u hi?n ny l do c? th? thch nghi v?i nh?ng y?u t? l?, ph?n ?ng c?a c? th? v c? th? ???c th?i ??c, ???c ti?p nh?n cc vi ch?t dinh d??ng m tr??c ?y v?n thi?u, c? th? thay ??i v ?i?u ch?nh m?t s? tr?ng thi r?i lo?n.

+ V l th?c ph?m nn ph?i sau m?t th?i gian s? d?ng s?n ph?m nh?t ??nh, chng ta m?i c?m nh?n r cc thay ??i c?a c? th?. Trn t?ng ??i t??ng c? th? khc nhau, hi?u qu? r r?t hay khng r r?t, s?m hay mu?n m?c ?? thay ??i c?ng khc nhau tu? theo kh? n?ng ?p ?ng c?a t?ng ng??i. ? nh?ng ng??i ?p ?ng km h?n, th vi?c ko di th?i gian s? d?ng s?n ph?m l c?n thi?t.

Theo CXO System
 
 
Tin mới
Tin đã đăng