.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Tìm kiếm
Từ khóa: Danh mục:
Từ ngày: Đến ngày:
    Xem theo tháng:
Herbalife vo th? tr??ng Vi?t Nam
(06/11/2009) - Tin
(TBKTSG Online) - Ngy 5-11, Cng ty dinh d??ng v bn hng tr?c ti?p Herbalife ? ?nh d?u s? hi?n di?n chnh th?c t?i Vi?t Nam thng qua vi?c khai tr??ng trung tm phn ph?i trn ???ng Pasteur, qu?n 3, TPHCM.

ng William M. Rahn, Gim ??c ?i?u hnh c?a Herbalife t?i khu v?c chu -Thi Bnh D??ng, cho bi?t Herbalife s? phn ph?i cc s?n ph?m dinh d??ng h?n h?p v th?c ph?m ?n king trong giai ?o?n ??u tr??c khi ??a thm s?n ph?m vo th? tr??ng ny.

ng Rahn ni v?i TBKTSG Online r?ng nhi?u ng??i dn Vi?t Nam ?ang tm mua cc s?n ph?m dinh d??ng ?? nng cao s?c kh?e v ?y l m?t trong cc l do khi?n ng tin t??ng cc ho?t ??ng kinh doanh c?a Herbalife s? pht tri?n m?nh t?i th? tr??ng ny.

Theo ng, cc ho?t ??ng kinh doanh c?a Herbalife t?i khu v?c chu -Thi Bnh D??ng ? pht tri?n ?n ??nh trong th?i gian qua v ?y l th?i ?i?m thch h?p ?? cng ty m? r?ng ho?t ??ng t?i th? tr??ng v?i dn s? 86 tri?u dn ny.  

V? tr ??t qu?ng co

Vi?t Nam l th? tr??ng th? 71 trn th? gi?i v th? 13 t?i khu v?c chu -Thi Bnh D??ng c?a Herbalife. ng Rahn cho bi?t ?i Loan, Hn Qu?c, Malaysia, ?n ?? v Trung Qu?c hi?n l 5 th? tr??ng hng ??u c?a Herbalife t?i chu v ng hy v?ng Vi?t Nam s? s?m tr? thnh th? tr??ng th? 6 c?a cng ty.       

Hi?n cc s?n ph?m ki?m sot cn n?ng, b? sung d??ng ch?t v ch?m sc c nhn c?a Herbalife ???c bn t?i 71 th? tr??ng thng qua m?ng l??i g?n 1,9 tri?u nh phn ph?i ??c l?p. Cng ty ??t doanh thu bn l? 3,8 t? ? la M? vo n?m 2008.   

M?ng Bnh

Tin mới
Tin đã đăng