.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Tìm kiếm
Từ khóa: Danh mục:
Từ ngày: Đến ngày:
    Xem theo tháng:
THNG TIN CHI TI?T S?N PH?M HERBALIFE
(08/10/2009) - Tin Herbalife
B?n mong c:
- Tr?ng l??ng h?p l h?n.
- Nng cao s?c kh?e, ph?c h?i n?ng l??ng.
- ??y li tu?i gi, ch?ng lo ho, ko di tu?i th?.
- T?ng c??ng s? ?? khng c?a c? th?, phng ch?ng b?nh t?t.

(S?c kh?e l ci v?n qu nh?t c?a ??i ng??i, chng ta ch? th?c s? yu qu v nu?i ti?c khi ? m?t n)

Nguyn nhn gy ra t?ng cn, bo ph:
+ Do m?c n?ng l??ng hng ngy chng ta ??a vo c? th? thng qua ?n u?ng l?n h?n m?c n?ng l??ng ???c gi?i phng ra thng qua cc ho?t ??ng, cho nn n?ng l??ng d? th?a ? s? tch tr? l?i thnh cc l?p m? d??i da khi?n cho c? th? ta d?n d?n t?ng cn v bo ph.
+ Do hng ngy chng ta ?n u?ng cc lo?i th?c ?n qu nhi?u n?ng l??ng, nh?ng l?i t ch?t dinh d??ng, do ? khi?n cho cc t? bo trong c? th? lun b? thi?u d??ng ch?t, v v?y chng lun ?i h?i ph?i ???c b ??p l?i v ? chnh l nguyn nhn gy ra tnh tr?ng ?n v?t v t?ng cn.
+ Do tnh ch?t cng vi?c hng ngy t?nh t?i, t v?n ??ng, cho nn h?n ch? qu trnh chuy?n ho m? trong c? th? ?? gi?i phng thnh n?ng l??ng, do ? c? th? ngy cng t?ng cn.
+ Do l?i s?ng hi?n ??i khng h?p l, thi?u hoa h?c....c?ng l nguyn nhn gy ra t?ng cn v bo ph

Cc bi?n ch?ng do bo ph gy ra:
+ Bo ph lm t?ng gnh n?ng cho tim v m?ch mu do ph?i nui d??ng c? th? l?n h?n m?c bnh th??ng, v v?y lm cho tu?i th? c?a chng gi?m ?i ?ng k?.
+ Bo ph lm ?nh h??ng ??n h? th?ng khung x??ng c?a c? th? do ph?i ch?ng ?? tr?ng l??ng qu l?n, khi?n c? th? cong v?o, pht tri?n khng bnh th??ng.
+ Bo ph lm t?ng nguy c? gy ra cc b?nh v? tim m?ch nh?: x? v?a m?ch mu, t?c ngh?n ??ng m?ch vnh, x? ho c? tim....gy nn hi?n t??ng cao huy?t p, ??t qu?, ??t ??ng m?ch.... ?nh h??ng nghim tr?ng ??n s?c kho? v tnh m?ng.
+ Bo ph lm t?ng nguy c? gy cc b?nh chuy?n ho nh?: chuy?n ho li pit, mu nhi?m m?, gan nhi?m m?, ti?u ???ng tup 2, gt .... m di ch?ng ?? l?i r?t lu di, t?n km v nguy hi?m.
+ Bo ph lm t?ng nguy c? gy ung th? ph?i, ung th? ru?t k?t th?ng, ung th? tuy?n ti?n li?t ? nam gi?i.
+ Bo ph lm t?ng nguy c? gy ung th? v, ung th? c? t? cung, ?nh h??ng ??n kh? n?ng sinh s?n ? ph? n?, ??n t? ch?t pht tri?n c?a tr? s? sinh c?ng nh? lm t?ng kh? n?ng di truy?n gen bo ph cho cc th? h? sau.
+ Bo ph lm t?ng nguy c? gy cc b?nh v? th?n kinh: tr c km linh ho?t, ch?m ch?p, teo no, m?t m?i, ?nh h??ng ??n h?c t?p v lm vi?c. ??c bi?t lm gia t?ng cc nguy c? tai n?n khi lao ??ng, tham gia giao thng...

+ V? m?t gia ?nh v x h?i: Bo ph nhi?u khi khi?n b?n m?c c?m, t? ti khi giao ti?p, ?nh h??ng ??n c? h?i vi?c lm, ??n n?ng xu?t lao ??ng v c? h?i th?ng ti?n. Bo ph ?i khi gy ra xo tr?n h?nh phc gia ?nh, gia t?ng chi ph ?i?u tr? cc bi?n ch?ng do bo ph gy ra

S?n ph?m HERBALIFE gip b?n gi?m cn nh? th? no?.
Vi?c gi?m cn c?a s?n ph?m HERBALIFE ???c th?c hi?n qua cc chu trnh sau:
1. Cung c?p cho b?n hm l??ng cc vi ch?t dinh d??ng thi?t y?u d??i d?ng t? bo m?t cch cn ??i, h?p l, khoa h?c, ph h?p v?i nhu c?u sinh l c?a c? th?, gip cho b?n c?m th?y kho? m?nh, t?nh to trong qu trnh gi?m cn m khng b? m?t m?i, u? o?i hay suy nh??c nh? cc ch? ?? gi?m cn khc. Do ? lm cho ch? ?? gi?m cn ???c th?c hi?n thnh cng, hi?u qu? v an ton.
2. Gip cho qu trnh chuy?n ho m? v gi?i phng thnh n?ng l??ng cho cc ho?t ??ng hng ngy ???c nhanh chng, lm m?t cc ti m? d??i da nh?: ? eo, b?ng, mng, ?i, c?m... m khng lm m?t n??c nh? cc ch? ?? gi?m cn khc. ??ng th?i gip cho da ???c c?ng m?n h?n, sng bng h?n, lm m?t cc n?p nh?n d??i da sau khi gi?m cn. M?t khc gip ?o th?i cc ??c t? ra kh?i c? th? do cc y?u t? gy ra nh?: mi tr??ng s?ng, do cc ch?t ph?n tc d?ng trong th?c ?n, do cc g?c t? do trong b?n thn c? th?.
3. Gi?m c?m gic thm ?n v ?n v?t l nguyn nhn gy ra hi?n t??ng t?ng cn, ??ng th?i ki?m sot c?n ?i v gip b?n v??t qua n m?t cch d? dng. M?t khc thi?t l?p cho b?n 1 ch? ?? ?n u?ng h?p l, khoa h?c ?? khng t?ng cn tr? l?i sau qu trnh gi?m cn.
4. V?n cho php b?n ?n 1 b?a c?m bnh th??ng v?i cc mn b?n ?a thch m khng c?n thi?t ph?i tun th? theo cc qui ??nh ng?t ngho, gip b?n gi?m cn 1 cch an ton, hi?u qu? m v?n c?m th?y thoi mi, khng b? g b hay ?c ch?.

V?i tiu ch: Uy tn - Hi?u qu? - An ton, s?n ph?m Herbalife v?i ch?t l??ng v??t tr?i hng ??u trn th? tr??ng hi?n nay cng v?i ??i ng? t? v?n vin t?n tnh, chu ?o v giu kinh nghi?m s? ?em l?i cho b?n m?t s?c kho? ? m?c r?n rng nh?t, m?t thn hnh cn ??i v?i ln da t??i tr? nh?t .

Ngoi cc lo?i SP dinh d??ng ?i?u ch?nh tr?ng l??ng, Hng HERBALIFE cn cung c?p nhi?u lo?i SP h? tr? ch?a b?nh, t?ng c??ng s?c ?? khng c?a c? th?:
+ SP h? tr? tim m?ch, cao huy?t p: T?ng c??ng s? ?n h?i, s? b?n v?ng ch?ng x? ho c?a h? th?ng tim m?ch, d? phng cc b?nh tim m?ch: x? v?a ??ng m?ch, ngh?n m?ch vnh, x? ho c? tim. ??ng th?i t?ng c??ng dng mu ??n nui d??ng tim v no, ch?ng s? c?ng th?ng c?a th?n kinh, ti l?p s? cn b?ng c?a no.
+ SP h? tr? x??ng kh?p: B? xung calxi cho kh?p c?ng cp h?n, ch?ng ch?ng long x??ng, t?ng ti?t d?ch kh?p, gi?m ch?ng thoi kh?p, vim kh?p, b?o v? h? th?ng s?n ??m, gip kh?p linh ho?t h?n.
+ SP h? tr? h? th?ng tiu ho: Lm s?ch ???ng tiu ho, ph?c h?i h? th?ng vi nhung mao trn ru?t non b? t?n th??ng v t?ng c??ng kh? n?ng h?p th? cc ch?t dinh d??ng. Lm d?u v gi?m cc c?m gic ?au trn ???ng tiu ho do bia, r??u, thu?c l v cc ch?t ??c t? gy ra. Gi?m cc tri?u ch?ng ??y b?ng, kh tiu. H? tr? t?t cho ng??i chn ?n, g?y y?u, suy dinh d??ng.
+ SP dnh cho ph? n?: gip lm gi?m v m?t cc tri?u ch?ng ?au ??u, b?c ho?, kh ng?, b?c b?i ? ph? n? th?i k? ti?n mn kinh. T?o c?m gic t? tin, cn b?ng, v tm l tho?i mi d? ch?u cho ch? em. ?i?u ch?nh n?i ti?t t?, gip ch? em c ln da m?n mng, ch?ng cc ch?ng tn nhang, nm da v r?i lo?n s?c t?.
+ SP dnh cho ?n ng: T?ng c??ng s?c s?ng, t?ng c??ng s? b?n b?, d?o dai c?a c? th?, s? kho? m?nh v r?n ch?c c?a c? b?p, s? linh ho?t c?a tinh th?n. ??c bi?t s?n ph?m Prelox Blue gip ph?c h?i ch?c n?ng ho?t ??ng tnh d?c, t?ng c??ng sinh l?c, kh? n?ng v s? ham mu?n c?a ?n ng (SP ny ? ???c cng nh?n b?n quy?n v c?p b?ng pht minh)
+ SP dnh cho tr? em: Cung c?p cc vitamin quan tr?ng v thi?t y?u gip tr? kho? m?nh v t?ng tr??ng t?t. H? tr? t?t cho h? th?ng ???ng tiu ho, t?ng c??ng kh? n?ng h?p th? cc ch?t dinh d??ng ? tr? nh?.
+ SP t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch: Gip th?i ??c t?, khng g?c t? do, b?o v? cc t? bo kh?i b? ?nh h??ng b?i tc ??ng c?a cc y?u t? mi tr??ng v cc nguyn nhn n?i t?i. T?ng c??ng s? h?ng ph?n, t?nh to v duy tr n?ng l??ng cho c? th?.


Theo : Van (shopvan87)
Tin mới
Tin đã đăng