.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Tìm kiếm
Từ khóa: Danh mục:
Từ ngày: Đến ngày:
    Xem theo tháng:
Ng?i sng l?p cng ty Herbalife
(06/10/2009) - tin

 

Mark Hughes l ng??i sang l?p ra cng ty Herbalife n?m 1980 ? USA. ng t? lc ?i trung h?c ? b? ?u?i kh?i tr??ng .M? ng, Jo Ann qua ??i v u?ng thu?c gi?m cn qu li?u, n?m ? b 36 tu?i v n?ng 30 pounds qu tr?ng l??ng. Sau ? ng v nh? th??ng m? mnh v dng h?t th?i gian v ti?n b?c ?? ch? t?o ra 1 lo?i thu?c gi?m cn khng c h?i cho s?c kh?e m cn thm nhi?u dinh d??ng.                    
N?m 1996-1999 c m?t trn 44 n??c v bn ???c 1.4 t? ? US h?ng n?m
??n by gi? herbalife ? c m?t trn 70 n??c v ti?n l?i c?a cng ty m?i n?m ??u t?ng g?p ?i. Hi?n gi? ?ang c m?t trong th? tr??ng ch?ng khong c?a Wall Street NewYork (NYSE) V?i h?n 1 tri?u 700 ngn ng??i bn. Trong n?m nay s? ???c m? c?a ? Vi?t Nam Bangladesh v L B?ng.
Cng ty Herbalife th?t ??c bi?t khng bn thu?c siu th? shop v c?a hng. B?ng cch bn thu?c hi?u qu? nh?t c?a cng ty l qua ng??i *??i di?n*. V l lo?i thu?c hi?u qu? cao nn ???c r?t nhi?u ng??i dng ??n.
S?n ph?m c?a Herbalife ???c ??c ch? b?i d??c th?o do m?t dn nh khoa h?c n?i ti?ng.
  Lou Ignarro, Ph.D ???c lnh gi?i Nobel Laureate v? Y d??c.
L m?t cng ty l?n m?nh nh?t v? s?c kh?e v dinh d??ng, h?ng n?m cng ty ra thm nh?ng lo?i thu?c m?i v nhi?u m? ph?m cho nam v n? nh? kem cho da v v n??c hoa.

 

Ngoi ra Cng ty chng ti h? tr? cho DAVID BECKHAM lm ??i tr??ng c?a ??i bng ?  Los Angeles Galaxy.

Chng ti cn c m?t trn th? tr??ng ch?ng khon c?a M? ( wall street, New york)

 Theo : Vietstarr Nutrition

Tin mới
Tin đã đăng