.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Tìm kiếm
Từ khóa: Danh mục:
Từ ngày: Đến ngày:
    Xem theo tháng:
Top 10 doanh nhn giu nh?t trn sn ch?ng khon Vi?t Nam
(23/02/2010) - cafe
Th?ng k ??n ngy 18/12, ba ng??i giu nh?t trn th? tr??ng ch?ng khon Vi?t Nam hi?n n?m gi? m?t l??ng c? phi?u tr? gi h?n 27.260 t? ??ng.
 
 
Hi?n ng ??ng Thnh Tm ?ang n?m gi? 67,5 tri?u c? phi?u KBC, 60 tri?u c? phi?u SQC, g?n 16 tri?u c? phi?u SGT v 12 tri?u c? phi?u ITA. Tnh theo gi ?ng c?a ngy 18/12 th l??ng c? phi?u ny c gi tr? th? tr??ng x?p x? 9.663 t? ??ng.
 
Vi?c ng Tm tr? l?i v? tr d?n ??u l do c? phi?u SQC ? cho sn v?i gi kh cao, ??t 81.000 ??ng. C? phi?u ny ti?p t?c t?ng tr?n trong phin hm nay ln 86.600 ??ng. Hm nay 18/12, KBC c?ng c phin giao d?ch ??u tin t?i HoSE v?i gi ?ng c?a l 56.000 ??ng.
 
Ba doanh nghi?p ? nim y?t l KinhBac City (KBC), Saigontel (SGT), Khong s?n Si Gn - Quy Nh?n (SQC) l nh?ng thnh vin tr?c thu?c T?p ?on ??u t? Si Gn (SGI) do ng Tm lm ch? t?ch.
 
SGI c?ng d? ??nh ??a 2 ngn hng Western Bank v Navibank ln nim y?t trong th?i gian t?i. ng Tm ? t?ng l ng??i giu nh?t trn th? tr??ng ch?ng khon n?m 2007 tr??c khi xu?ng v? tr th? 3 vo n?m 2008.
 
Ng??i giu nh?t th? tr??ng ch?ng khon n?m 2008, ng ?on Nguyn ??c, hi?n ??ng v? tr th? hai.
 
H?n 146,6 tri?u c? phi?u HAG c?a ng ??c hi?n c gi tr? th? tr??ng l 9.240 t? ??ng. So v?i th?i ?i?m cu?i n?m 2008, l??ng c? phi?u c?a ng ??c ? t?ng 50% gi tr?, t??ng ?ng t?ng h?n 3.000 t? ??ng.
 
ng Ph?m Nh?t V??ng ??ng v? tr th? 3 v?i 85 tri?u c? phi?u VIC v 20 tri?u c? phi?u VPL, t??ng ???ng 8.363 t? ??ng. S?p t?i, ng V??ng s? chuy?n nh??ng 9 tri?u c? phi?u VPL ?? th?c hi?n gp v?n b?ng c? phi?u vo CTCP Truy?n thng CK B.H.T.
 
Ba v? tr d?n ??u top 10 c?ng l 3 ng??i c gi tr? ti s?n p ??o so v?i nh?ng ng??i pha sau. T?ng gi tr? c? phi?u c?a 3 ng??i ny ??t h?n 27.260 t? ??ng, cn gi tr? c? phi?u c?a 7 ng??i cn l?i ch? c g?n 10.300 t? ??ng.
 
ng Tr?n ?nh Long, Ch? t?ch T?p ?on Ha Pht, ??ng v? tr th? 4 v?i 2.624 t? ??ng.
 
So v?i x?p h?ng cu?i n?m 2008, ngo?i tr? s? thay ??i v? tr th danh sch 4 ng??i giu nh?t khng c s? khc bi?t.
 
Trong n?m 2009, ng Tm c thm 60 tri?u c? phi?u SQC, ng V??ng th?c hi?n quy?n mua c? phi?u VIC. Cn ng ??c v ng Long khng c ho?t ??ng lm gia t?ng l??ng c? phi?u c?a mnh (khng tnh vi?c nh?n c? phi?u th??ng).
 
??ng th? 5 trong danh sch, ??ng th?i l ng??i ph? n? giu nh?t trn th? tr??ng ch?ng khon l b Nguy?n Th? Kim Xun v?i 2.100 t? ??ng. Trong n?m 2009, b Xun ? th?c hi?n mua vo m?t l??ng l?n c? phi?u KBC v SGT.
 
Hai v? tr ??ng sau b Xun c?ng l 2 ph? n? l b ??ng Th? Hong Ph??ng - em gi ng ??ng Thnh Tm v c?ng s? h?u c? 4 c? phi?u ITA, SQC, KBC v SGT tr? gi 1.340 t? ??ng v b Ph?m Thu H??ng - v? ng Ph?m Nh?t V??ng c t?ng gi tr? c? phi?u 1.211 t? ??ng.
 
Cn 3 ng??i c gi tr? ti s?n kho?ng 1.000 t? ??ng l ng L Ph??c V? - Ch? t?ch T?p ?on Hoa Sen (1.013 t? ??ng), b Tr??ng Th? L? Khanh - Ch? t?ch CTCP V?nh Hon (1.006 t? ??ng) v ng Nguy?n Duy H?ng - Ch? t?ch SSI (998 t? ??ng).
 
Nh? v?y top 10 ng??i giu nh?t trn th? tr??ng ch?ng khon hi?n nay v?n l nh?ng g??ng m?t c? so v?i n?m 2008.
 
Trong n?m 2009, cng v?i vi?c c thm m?t s? doanh nghi?p l?n nim y?t th danh sch nh?ng ng??i giu nh?t trn th? tr??ng ch?ng khon c?ng c m?t s? nhn v?t m?i nh?: ng D??ng Ng?c Minh - Ch? t?ch CTCP Hng V??ng (945 t? ??ng); b Nguy?n Hong Y?n (TV H?QT Masan Group) v ng H? Hng Anh (PCT H?QT Masan Group ??ng th?i l Ch? t?ch H?QT c?a ngn hng Techcombank) cng c 795 t? ??ng.
 
(Ghi ch: S? li?u tnh ??n ngy 18/12)
Tin mới
Tin đã đăng